PERSONALITETE

LAJME PERSONALITETE

Imam Ali Rizai

Me emrin e Allahut të Gjithmëhirshmit Mëshirplotit Falenderimet i takojnë Allahut, të Vetëm e të Pashoq. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin...

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.