Kush Jemi?

KUSH JEMI?

Lajme nga bota Islame . Cdo gjë qe ndodh do ta ndiqni në këte faqe webi.
Të gjitha prodhimet mediatike të kompanive te ndryshme ne shërbim të Islamit.

O Zot na bëj prej atyre që e mbjellin te mirën në këtë bote dhe e korrin në këtë dhe në botën tjeter! Amin!

Mbështetja juaj për projektin e Multimedias Ilsame është një mirënjohje e përgjegjësisë ndaj gjërave që ju dhe botën rreth jush bëjnë.

Përmes mbështetjes tuaj, ju kontribuoni në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit për çështjet dhe iniciativat islame në të gjithë trevat shqiptare dhe më gjërë, si dhe për të mbështetur këto çështje dhe iniciativa. Në angazhimin tuaj për ta bërë këtë, ju frymëzoni dhe të tjerë që I kanë mundësitë.

Multimedia Islame është një organizatë jo-fitimprurëse që përpjekjet tuaja për të dhënë sugjerime dhe rekomandime janë të domosdoshme, në mënyrë që njerëzit të marrin një qasje të mençur që është e dobishme për shoqërinë. Ne gjithashtu ngrejmë projekte praktike që i shërbejnë vlerave e lartësuara të Islamit dhe për të sjellë shkëlqimin e qytetërit Islam. Nëpërmjet këtyre përpjekjeve, ne kemi vendosur standarde të reja dhe kritere morale për sistemet që punojnë në punë institucionale.

Nëse ju përfaqësoni një kompani apo një organizatë, ju mund të na ndihmoni me sigurimin e burimeve financiare, këshillime dhe njohuri teknike.

Ju mund të mbështesin punën tonë duke:
Përcjellë filozofinë tonë për të tjerët.
Krijoni kontaktet me njerëzit që ju njohni që mund të mbështesin punën tonë.
Mbështetje morale, duke ofruar pajisje, shërbime, duke na dhënë hapësirë, ose duke u bërë drejtpërdrejt partner.
Një kontributi financiar

Über uns

Nachrichten aus der islamischen Welt. Alles, was in dieser Web-Seiten werden folgen passiert. Alle Produkte der verschiedenen Medienunternehmen im Dienste des Islam.

Ihre Unterstützung für das Projekt Multimedia Islam ist eine Anerkennung der Verantwortung für die Dinge, die Sie und die Welt um Sie zu tun.

Durch Ihre Unterstützung tragen Sie in Richtung Sensibilisierung über islamische Themen und Initiativen in allen albanischen Gebieten und darüber hinaus, und diese Themen und Initiativen zu unterstützen. In Ihrer Verpflichtung, dies zu tun, inspirieren Sie und andere, die ich Optionen.

Islamische Multimedia ist eine gemeinnützige Organisation, die Ihre Bemühungen Vorschläge und Empfehlungen zu geben, sind notwendig, um für die Menschen einen intelligenten Ansatz zu nehmen, die vorteilhaft für die Gesellschaft ist. Wir erheben auch praktische Projekte, die die erhabenen Werte des Islam dienen und den Glanz des Islam Staatsbürgerschaft zu bringen. Durch diese Anstrengungen haben wir neue Standards und moralischen Kriterien für Systeme setzen im institutionellen Arbeit arbeitet.

Wenn Sie ein Unternehmen oder eine Organisation darstellen, können Sie uns mit der Sicherung finanzieller Mittel, Beratung und technische Kenntnisse helfen.

Sie können unsere Arbeit unterstützen:
Wir vermitteln unsere Philosophie für andere.
Erstellen Sie Kontakte mit Menschen, die Sie njohni, dass unsere Arbeit unterstützen können.

Moralische Unterstützung, die Bereitstellung von Ausrüstung, Dienstleistungen, gibt uns Raum, oder ein direkter Partner.
Ein finanzieller Beitrag

About Us

News from the Islamic world. Everything that happens will follow In this web pages. All products of different media companies in the service of Islam.

O Lord, make us of those who sow the finest in the world and reap in this world and the next! Amin!

Your support for the project Multimedia Ilsame is an acknowledgment of responsibility for the things that you and the world around you do.

Through your support, you contribute towards raising awareness about Islamic issues and initiatives in all Albanian territories and beyond, and to support these issues and initiatives. In your commitment to do so, inspire you and others that I have options.

Islamic Multimedia is a non-profit organization that your efforts to give suggestions and recommendations are necessary in order for people to take a smart approach that is beneficial to society. We also raise practical projects that serve the sublime values of Islam and to bring the splendor of Islam citizenship. Through these efforts, we have set new standards and moral criteria for systems operating in the institutional work.

If you represent a company or an organization, you can help us with securing financial resources, advice and technical knowledge.

You can support our work:
We convey our philosophy to others.
Create contacts with people you njohni that can support our work.
Moral support, providing equipment, services, giving us space, or becoming a direct partner.
A financial contribution

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.