Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare”

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare”

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare” (0)

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare” “Thuaju: “Nëse banesa e botës tjetër tek Allahu është vetëm për ju, dhe për askënd tjetër prej njerëzve, atëherë dëshironi vdekjen, nëse

Ku dallon Meka nga Medina

Ku dallon Meka nga Medina (0)

Cilat janë dallimet mes haremit të Mekes dhe haremit të Medines? – Haremi i Mekes është më i mirë dhe më me vlerë se haremi i Medines, sepse shtimi i

Era dhe shiu, dy argumente që flasin për Madhështinë e Zotit

Era dhe shiu, dy argumente që flasin për Madhështinë e Zotit (0)

Ebu Hurejrah ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – të thotë: “Era është prej mëshirës së Allahut të Lartësuar.

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër (0)

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër Transmetohet Ebu Hamzah Enes bin Malik -shërbëtori i Profetit sal-lAllahu

“E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër?

“E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër? (0)

Dëgjojmë shpesh “E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër? Imam ibn

Uji detit është i pastërt dhe pastrues

Uji detit është i pastërt dhe pastrues (0)

Uji detit është i pastërt dhe pastrues Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ka thënë:

Kështu e nderon Zoti, besimtarin e vërtetë

Kështu e nderon Zoti, besimtarin e vërtetë (0)

O njeri nderoje veten tënde! Thotë i Lartësuari mbi shtatë qiej: “Dhe Ne i nderuam bijtë

7 persona do të jenë nën Hijen e Allahut

7 persona do të jenë nën Hijen e Allahut (0)

Transmetohet prej Ebu Hurejres -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se pejgamberi -paqja dhe bekimet e

2 llojet e shenjave të Kiametit

2 llojet e shenjave të Kiametit (0)

Shenjat e kijametit ndahen në dy lloje: 1- Shenja të vogla. Këto janë shenja që i